اهمیت افت مقدار فشار، شفت از کلید جدا شده و دکمه به شرایط نخستین خود گشوده می گردد. در همین موقعیت کنتاکت فعال شده یک سیگنال الکتریکی به پمپ آب ارسال می نماید و حیاتی پر‌نور کردن پمپ آب اجازه می دهد جریان آب برقرار شود تا فشار سیستم به نقطه ست پوینت یا این که مقدار مورد حیث برسد. وظیفه پرشر سویچ بطور کلی در اختیار گرفتن عملکرد رشته می باشد. صرفا کاری که پرشر سویچ هوا انجام میدهد این میباشد که مطمئن شود حرفه واضح شده است یا این که پرشر سوئیچ عیوض نه. سوئیچ پروسه کارایی فشار در سیستم را مانیتور می‌کند و زمانی که فشار به مقدار ست شده می‌رسد که همین دستگاه طی یک پروسه که این پروسه اساسی دقت به جور سوئیچ گوناگون است، به رخ یک کلید الکتریکی فرمان را ارسال میکند. پرشر سوئیچ هوا نوعی سوئیچ در اختیار گرفتن فشار هستند و در زمانی که فشار محل ورود به میزان تعیین شده برسد، کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و کلیدی ارسال سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع میکنند. مهمترین گزینه در گزینش این دستگاه شناخت نیاز و کارایی سیالی می باشد که سوئیچ فشار در آن استعمال میشود. کلیدهای فشار در کاربردهای اتومبیل به تیتر مانیتورینگ روغن موتور ، دستور برقی و گیربکس استفاده می شوند. در پکیج های دیواری محفظه احتراق بسته به جهت انتقال دود به گوشه و کنار خارج ساختمان از فن به کار گیری می شود. به جهت درک بهتر می توان نمونه زد که برای انتخاب پرشرسوییچ جداکثر فشار موجود در سیستم را می بایست باز‌نگری کرد آنگاه از همین مرحله میتوان پرشر سوییچی را تعیین کرد که در همین محدوده و رنج کاری کار میکند. کارایی آن همین جور می باشد که یکی از قطعاتی که در دو تراز بوسیله مادربرد دستگاه در دست گرفتن می‌شود تا از سالم آن اطمینان حاصل شود و عملیات احتراق ادامه پیدا کند. از کلیدهای فشار به جهت اطمینان از کارایی ایمن سیستم های متعدد هیدرولیکی زمینی و دریایی به کار گیری پرشر سوئیچ پکیج بوتان می شود. برای در اختیار گرفتن کارایی صحیح فن و دودکش مورد استفاده در پکیج دیواری از قطعه ای به نام سوییچ فشار یا این که پرشر حرفه به کار گیری می شود.