مارتین ولف: آیا این پایان ترامپیسم است؟مفسر ارشد اقتصادی FT بررسی می کند که آیا دمکراسی غیر لیبرال با خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید از بین می رود یا خیر؟


منبع: tech4life.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>