چرا فن بیان مهارتی ضروریه؟

بهعبارت دقیقتر، در پاسخ به پرسش رشته ابلاغ چیست تمرکز ما اکثر بر بخش صوری صحبتکردن است؛ میگوییم بیشتر، زیرا تشخیص این که در کجا و در چه زمان به چه صورت حرف کنیم با محتوای صحبت ما ارتباط مستقیم دارد. تأثیر همین خصوصیت بر پیروزی در تدریس و سخنرانی کاملا مشهود است. این مورد ها رشته ابلاغ را زیر تأثیر قرار میدهند. فن بیان چیست و چه چیزهایی در آن اهمیت دارد؟ شاید در جمع های کوچک تر سهل وآسان خیس بتوان ارتباط چشمی برقرار کرد اما در عده های پهناور کار یه خرده سخت خیس است. تصور کنید در یک جلسه سخنرانی تبارک هستید یا دارید حیاتی اشخاصی صحبت میکنید که نیاز میباشد مسائلی را به آن ها بگویید و آن ها را توجیه کنید. بهترین کاری که برای واضح کلام کردن میتوانید انجام بدهید همین هست که سرعت سخن خویش را اندک کنید؛ زیرا هنگامی که یک فرد استرس داراست یا این که در سخنان خود شک وتردید دارد، تمایل دارد سریعتر کلام نماید و این کار اعتماد مخاطب را از دربین میبرد. حرفه ابلاغ نیز جز مهارتهایی هست که شما اساسی داشتن آن میتوانید کاریزماتیک فن ابلاغ کلاس باشید. صحبتهای کوتاه و مختصر، حرفه ابلاغ شما را تقویت میکند. اساسی میباشد بدانید که چه آرزوها، اهداف و ایدههایی، مخاطبان شما را دورهم توده کرده است. نکتهی اساسی اینجاست که همین میزان مرغوب بودن اصلاً ذاتی است و شما میتوانید آن را به دست بیاورید. رشته ابلاغ را میتوانید به علائم نوشتاری، من جمله نقطه و کاما و نقطهکاما و پرانتز و غیره، تشبیه کنید؛ همانطور که بدون همین نشانهها نوشته نمیتواند رسا باشد، سوای مهارت فن ابلاغ سخن شما تأثیرگذاری خود را از دست میدهد. برای ایجاد یک صدای هنجار، دهن می بایست باز شود ولولههای هوا (دستگاه تنفسی) در موقعیت راحتی قرار بگیرند؛ بدین ترتیب چنانچه پر سرعت شروع به سخن نمودن کنید، در ذهن خویش به نشان دادن دندانهای خود فکر کنید،اینگونه میتوانید دهن خود را یه خرده عمده گشوده کنید و لغات را هم خوبتر تلفظ کنید. تکرار صحبت اِ در متن بالا، از مقدار تاثیر آن میکاهد چه رسد به اینکه این متن به شکل گفتار درآید و کسی بخواهد که در سخنرانی یا حرف گفتاری خود، از آن به کارگیری کند. تقویت همین تکنیک از تکنیک های بداهه گویی، به شما کمک می کند که دایره لغات خود را افزایش بدهید و بتوانید در مواقع حساس به صدق و دارای به کارگیری از بهترین کلمات، احاطه کلامی داشته باشید و حرف کنید.

حتما بخوانید:
رسانه های چینی در حال تشدید تلاش برای تحقیق در مورد ریشه های کوید هستند